Giełda towarowa definicja

tapety

Temat: Reklama firmy ***.pl - roszczeniowa postawa
Na dokładkę podaję link do pierwszego lepszego ogłoszenia Temat: Sprzedam Serwer www 1rok 12z
PODSUMOWUJĄC: Forum promuje szarą strefę bez płacenia podatków na czym Państwo Polskie traci pieniądze, bo powyższe ogłoszenie nie można uznać za sprzedaż okazjonalną książki.

Dodatkowo podaję słownikową definicję słowa REKLAMA:

reklama
1. «działanie mające na celu zachęcenie potencjalnych klientów do zakupu konkretnych towarów lub do skorzystania z określonych usług»

I niech teraz ktoś powie, że dział Giełdy ofert jest legalny....

NIE POTRAFICIE PRZYZNAĆ SIĘ DO WŁASNEGO BŁĘDU!
Administrację pozdrawiam.
Źródło: forum.php.pl/index.php?showtopic=148745Temat: Terminy egzamow!!! III rok
Zagadnienia msg (egzamin) :
1) Międzynarodowe ceny towarów.
2) Podaj formułę określającą efektywność handlu zagranicznego (terms of trade).
3) Zadania MFW.
4) Rodzaje kursów walutowych.
5) Transakcje sportowe i futures.
6) Trzy przyczyny nierównowagi bilansu płatniczego.
7) Zagraniczna polityka handlowa.
Pojęcie i zakres międzynarodowych stosunków gospodarczych.
9) Dwa sposoby zwiększenia dochodu z handlu zagranicznego.
10) Czynniki determinujące międzynarodowy podział pracy.
11) Rodzaje eksportu (bezpośredni, pośredni) i importu (niezbędny, uzupełniający).
12) Kraje monokulturowe.
13) Przyczyny rozwijania eksportu/ importu.
14) Komplementarność struktur gospodarczych.
15) Przyczyny międzynarodowych przepływów kapitałowych.
16) Bezpośrednie inwestycje zagraniczne- jakie kraje są największymi eksporterami i importerami?
17) Formy ekspansji na rynkach międzynarodowych (eksport, licencje, ekspansja kapitałowa)
18) Teorie msg (kosztów absolutnych, komparatywna).
19) Części składowe bilansu płatniczego- jaka jest największa część?
20) Pozytywne i negatywne skutki bezpośrednich inwestycji zagranicznych do kraju goszczącego.
21) Rola stawek celnych- średnie stawki celne w Polsce.
22) Zadania i funkcje WTO.

Pytania ratujące:
1) Definicja rynków zagranicznych :giełda towarowa, aukcje, przetargi i targi.
2) Obroty wewnątrzzakładowe i ich znaczenie w handlu międzynarodowym.
3) Rodzaje korporacji narodowych (ponadnarodowe, wielonarodowe, globalne).
4) Wymień stosowane oprócz ceł pozataryfowe środki w bilateralnych stosunkach międzynarodowych.
5) Na czym polegają transakcje kompensacyjne.
6) Wymień i opisz ich profil międzynarodowych organizacji gospodarczych.
7) W jakich 5 krajach ma swoje siedziby macierzyste 90% korporacji międzynarodowych (USA…)
Ile % światowego handlu przypada na obroty pomiędzy korporacjami ponadnarodowymi?
9) Rodzaje zagranicznej polityki gospodarczej.
10) Jaki % PKB wpłacają kraje członkowskie ONZ dla krajów biednych?
11) Przyczyny i tendencje międzynarodowej integracji gospodarczej i tendencje w procesie regionalizacji współczesnego świata.
12) Blaski i cienie globalizacji.
13) Pięć najbardziej znanych ugrupowań integracyjnych świata (np.UE, EFTA, ASEAN, Mercosur, Pakt Indyjski).
14) Wskaźnik albo formuła efektywności handlu międzynarodowego (terms of trade).
Źródło: nic-nac-project.de/~cieciu/phpBB/viewtopic.php?t=768


Temat: instrumenty finansowe
Instrumenty finansowe
Definiując pojęcie instrumentów finansowych należy pamiętać, że są one częścią pewnego systemu - systemu finansowego. W Polsce system taki zaczął "budować się" od podstaw z połowie lat 80-tych. Wkraczanie polskiej gospodarki w funkcjonowanie wolnorynkowe przyniosło ze sobą posługiwanie się przez podmioty gospodarcze właśnie instrumentami finansowymi W państwach rozwiniętych gospodarczo ma to na celu łatwiejsze i spraw-niejsze zarządzanie finansami, szybsze rozliczenia, doskonalsze przeprowadzanie transakcji finansowych, pozbawienie ich charakteru gotówkowego. Można powiedzieć, że instrumenty finansowe stały się koniecznością już w funkcjonowaniu nowoczesnych systemów finanso-wych w krajach gospodarki wolnorynkowej.

Instrumenty finansowe traktować należy jako odrębną swoistą formę pieniądza lub jako odrębny kontrakt między stronami, regulujący wzajemne płatności.

Podając najprostszą definicję należy powiedzieć, że instrumenty finansowe dla jednych podmiotów gospodarczych mają charakter pasywów, natomiast dla innych są ich aktywami. Mogą mieć charakter "pożyczki" lub być udziałem w majątku innego podmiotu gospodarczego funkcjonującego na rynku. Instrumenty finansowe w każdym z przypadków są więc zobowiązaniami eminentna takiego instrumentu wobec ich posiadacza. Innymi słowy obietnicami wypłacenia określonych środków pieniężnych przyszłości przez eminentna. Instrumenty finansowe można pogrupować według różnych kryteriów:
W aspekcie własnościowym dzielimy na instrumenty; o charakterze wierzycielskim i własnościowym, czyli: (mające charakter pożyczki) wszelkiego rodzaju depozyty bankowe, weksle, obligacje mające charakter udziału w majątku, kapitale podmiotu gospodarczego - przede wszystkim akcje. Kryterium generowania dochodów;

przynoszące stały dochód ( zazwyczaj są to obligacje),
przynoszące dochód zmienny (akcje).
Kryterium czasu:
krótkoterminowe (o początkowym terminie zapadalności do 1 roku),
średnioterminowe (o początkowym terminie zapadalności od 1 roku do 5 lat),
długoterminowe(o początkowym terminie zapadalności powyżej lat 5).
(Czasami też instrumenty finansowe dzieli się też, wykorzystując inną konwencję, czyli na instrumenty krótkoterminowe o terminie zapadalności do 1 roku (tzw. instrumenty pieniężne) oraz instrumenty długoterminowe o terminie zapadalności powyżej 1 roku (tzw. instrumenty kapitałowe)). Podział ze względu na charakter eminentna instrumentu:
bezpośrednie instrumenty finansowe, które emitowane są przez niefinansowe podmioty gospodarcze, władze lokalne, centralny, rządy,
pośrednie instrumenty finansowe emitowane przez wszystkie instytucje finansowe.

Instrument finansowy stanowi również nośnik informacji o wartości, cenie, rzadkości, wielkości popytu itd. Im wyższy poziom zorganizowania rynku, tym lepiej instrumenty finan-sowe spełnianą funkcję informacyjną.

Instrumenty pochodne
Innym rodzajem instrumentów finansowych są tzw. instrumenty pochodne, których wartość kształtuje się jako pochodna wartość innych, rzeczywistych, bazowych instrumentów finansowych, takich jak: towary, [surowce, płody rolne], papiery wartościowe oraz parametry rynku [stopy procentowe, kursy walut]). Zwane także derywatywami lub derywatami lub instrumentami pozabilansowymi. "Zatem przez instrument pochodny należy rozumieć instrument finansowy zbudowany na podstawie cech konstrukcyjnych określonego aktywu bazowego, który swoją wartością rynkową determinuje wartość instrumentu pochodnego."

Ważną jest informacja, że powstanie instrumentów pochodnych notuje się z końcem lat siedemdziesiątych, a ich powstanie wiązało się z zabezpieczeniem przed ryzykiem zmian kursów walutowych, stóp procentowych występujących na rynkach towarowych i finansowych . Instrumenty pochodne występują w Polsce na razie w bardzo skromnym zakresie. Najbardziej rozwiniętym segmentem rynku są kontrakty futures na indeksy WIG20 i TECHWIG. Mam nadzieję, że już niedługo będziemy mieli ich znacznie większy wybór. Rynek opcji właściwie nie istnieje, nie ma możliwości ich wystawiania, ceny są bardzo wysokie a płynności w zasadzie nie ma. Spodziewać się bardzo szybkiego rozwoju rynku instrumentów pochodnych w ciągu najbliższych 1 - 2 lat. Nawet jeśli polska giełda nie będzie w stanie wprowadzić w szerokim zakresie tych instrumentów liberalizacja prawa dewizowego umożliwi ich nabywanie na zagranicznych giełdach. Są to instrumenty bardzo przydatne przy konstruowaniu portfela inwestycji. W żadnym wypadku przy umiejętnym ich używaniu nie narażamy się na ryzyko większe niż przy bezpośredniej inwestycji np. w akcje. Jak każdy instrument finansowy mogą spowodować duże straty gdy są używane bez zrozumienia ich istoty.
Instrumenty pochodne dzieli się na dwie podstawowe grupy:

instrumenty o ryzyku symetrycznym (kontrakty terminowe Mogą to być kontrakty typu foward i futures lub swapy).
instrumenty o ryzyku niesymetrycznym (opcje, warranty, obligacje zmienne).
Źródło: agnieszka.com.pl/forum_php/viewtopic.php?t=9470


Temat: Rz: Wywiad z prezesem PKP Intercity
Fragmenty wywiadu Agnieszki Stefańskiej:

Czy jest możliwe wprowadzenie spółki PKP InterCity na giełdę jeszcze w tym roku?
Zanim zaczniemy przymierzać się do debiutu, muszą zostać spełnione pewne warunki. Część nie jest od nas zależna, jak np. uregulowanie rynku, a to jest konieczne. O ile w przypadku przewozów towarowych sprawdza się model konkurencji, o tyle w przypadku przewozów pasażerskich rynek powinien być uregulowany. Dobrym systemem jest taki, jaki działa np. w Anglii, gdzie przewoźnicy konkurują o rynek na etapie przetargów na wykonywanie przewozów, a konkurencja na rynku jest tylko uzupełnieniem tego układu. Na razie polski rynek jest w stanie nierównowagi finansowej, na czym tracą nie tylko przewoźnicy, ale i zarządzająca torami spółka PKP Polskie Linie Kolejowe, co pokazały wydarzenia ostatnich tygodni. Konieczne jest też rozwiązanie problemu stawek dostępu do torów. W pierwszym kwartale tego roku nasze rachunki za korzystanie z torów wzrosły o kilkanaście procent w porównaniu z I kwartałem 2009 roku. To daje miesięczny wzrost o 4 – 5 mln zł. Rząd powinien wspierać transport kolejowy, tak jak wspiera drogowy. A tego nie robi.

Jak by pan to widział?
Transport drogowy jest bezpośrednio finansowany z budżetu, a spółkę prawa handlowego PKP PLK, która z definicji powinna zarabiać, finansują przewoźnicy. Potrzebne jest symetryczne podejście do dziedzin transportu. Jeżeli państwo utrzymuje infrastrukturę drogową, powinno robić to samo w przypadku infrastruktury kolejowej. Inaczej kolej zawsze będzie przegrywać z transportem drogowym.

No cóż, właśnie z rozkładów jazdy zniknęło ponad 40 połączeń obsługiwanych przez PKP InterCity, głównie spod znaku Tanich Linii Kolejowych...
Zrezygnowaliśmy z tych pociągów, które nie pokrywały swoich kosztów zmiennych. To był ruch konieczny do restrukturyzacji spółki.

Te, które zostały, zarabiają na siebie?
Pokrywają koszty ich uruchomienia.

Czy to oznacza, że tanie pociągi TLK zaczną znikać?
Nie, ten brand będzie się rozwijać. Chcę, by korzystał z dorobku Express InterCity. W spółce pracownicy mają równać w górę, w szczególności jeżeli chodzi o zasady obsługi klienta. Jeżeli wypracujemy np. nowy system sprzedaży biletów, który sprawdzi się w Express InterCity, rozszerzymy go na markę TLK.

Na przykład?
Pracujemy nad nowymi sposobami sprzedaży biletów. Chcę, by dostęp do biletów przez Internet był łatwiejszy, by na dworcach stały biletomaty i wszyscy konduktorzy mieli terminale do kart kredytowych, by łatwiej było kupić bilet w pociągu. Możliwe jest też wprowadzenie sprzedaży biletów przez telefon komórkowy. Dowodem zakupu będzie kod kreskowy, który przyjdzie ememesem. Za dwa – trzy lata 25 proc. wszystkich sprzedawanych biletów powinno być kupowanych poza kasami.

Jaki jest wynik spółki za 2009 rok?
Ujemny. Ale bez szczegółów, bo wciąż trwa audyt.

Przez lata PKP IC miała zyski...
W zeszłym roku nastąpiły zmiany na rynku. Przewozy Regionalne uruchomiły InterRegio, w związku z czym przychody rozłożyły się na większą liczbę podmiotów. Wzrosły też koszty zmienne spółki, takie jak opłaty za dostęp do torów czy energię.

Te najtrudniej ograniczyć.
Wierzę, że można coś z tym zrobić. Koszty dostępu do torów są zależne od masy pociągu. Tam, gdzie nie ma dużego obłożenia, można je zmniejszyć, skracając składy. Koszty zakupu energii od PKP Energetyka wzrosły rok do roku o ok. 14 – 15 proc. Rozważam m.in. założenie w lokomotywach liczników zużycia energii, co pozwoli na optymalizację kosztów oraz lepszą kontrolę energochłonności typów lokomotyw.

Będą inne cięcia?
Pierwszym krokiem była likwidacja nierentownych pociągów. Kolejnym będzie likwidacja części zaplecza technicznego. Pomieszczenia wynajmujemy od PKP SA, więc odpadną koszty czynszu.

Zwolnienia?
Tak. Trzeba dokończyć proces integracji spółki.
W sierpniu 2008 roku InterCity przejęło lokomotywy od PKP Cargo, a wraz z nimi 2,5 tys. pracowników. Pod koniec 2008 roku spółka wchłonęła część połączeń od Przewozów Regionalnych i wraz z nimi 3,5 tys. osób. W krótkim czasie zatrudnienie wzrosło z 2,5 tys. osób do około 9 tys. Teraz będzie zmniejszone. Ale widzę możliwość zagospodarowania części pracowników, np. przez przesunięcie ich do wykonywania innych zadań. To, w jakim stopniu spadnie zatrudnienie, będę wiedział mniej więcej za miesiąc.

Czy ten rok spółka zakończy dodatnim wynikiem?
Trudno to prognozować. Dużo będzie zależeć od tego, jaka będzie sytuacja rynkowa, jakie ceny podyktuje PKP PLK, PKP Energetyka i na jakim poziomie uda się utrzymać koszy stałe spółki.

Będziecie inwestować?
Polska kolej powinna realizować projekty, które przyczynią się do awansu cywilizacyjnego. Potrzebujemy szybkich pociągów, ale muszą pojawić się na torach, po których będą mogły jeździć. Trzeba zgrać ich zakup z inwestycjami infrastrukturalnymi.

Mamy zapewnione źródła finansowania: fundusze unijne i pożyczkę, której chce nam udzielić Europejski Bank Inwestycyjny. Obie instytucje żądają jednak wieloletniej umowy przewozowej z rządem. Dziesięcioletnia umowa została już przygotowana i jest obecnie przedmiotem konsultacji. Gdy zostanie podpisana, będziemy mogli przystąpić do zakupu szybkich pociągów.

Odbieramy kolejne zamówione wcześniej lokomotywy Husarz i wagony wyprodukowane dla nas w fabryce Cegielskiego. Innych zakupów obecnie nie planujemy. Jeżeli będziemy potrzebować taboru, to wyleasingujemy go.

Od początku roku mamy zliberalizowany rynek kolejowych przewozów pasażerskich. Nie obawia się pan zagranicznej konkurencji?
Nie, nie boję się. To, co powiem, może być kontrowersyjne, ale myślę, że kraje rozwinięte, dążąc do liberalizacji rynku kolejowego, nie wzięły w ogóle pod uwagę, że jakiś przewoźnik mógłby się pojawić w sposób niekontrolowany na ich torach. Mają uregulowane zasady obecności na rynku. My musimy być mądrzy przed szkodą i też wprowadzić regulacje.

Konieczne jest przy okazji zgranie popytu z podażą. Pożądana sytuacja to taka, w której rozkład jazdy, do którego przyzwyczaił się pasażer, niemalże nie ulega zmianom. Osiągnięcie tych celów wymaga współdziałania rządu, zarządcy infrastruktury, Urzędu Transportu Kolejowego i przewoźników.

Lubi pan kolej?
Lubię, choć nie zawsze zdawałem sobie z tego sprawę.

źródło: Rzeczpospolita, 01.06.2010
Źródło: forumkolejowe.netmark.pl/viewtopic.php?t=58


Powered by WordPress, © tapety